Działy - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach


Działy

 
                                                                       
     Dyrektor
mgr Elwira Błażewska-Dacyszyn

 
 
Z-ca Dyrektora
Iwona Gawluk-Banaszkiewicz
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 
 
REFERAT INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Kierownik - mgr Alena Krzyżanowska; pokój 105,  tel. 76 746 52 55

Z-ca kierownika - mgr Marzena Młodzik ; pokój 115, tel. 76 746 52 79
Pokój 1 parter
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, ustalanie uprawnień do zasiłku lub braku tych uprawnień, wydawanie decyzji, zgłoszenia do ubezpieczenia osób bezrobotnych rejestrujących się.
tel. 76 746 52 65/66
Pokój 101
I piętro
Naliczanie i wypłata zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wynikających z ustawy, pozbawianie statusu osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń
 i rozliczeń PIT,  prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, oraz ze zmianą miejsca zameldowania/ zamieszkania, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych od uprawnionych instytucji, nienależnie pobrane świadczenia (zasiłki dla bezrobotnych, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczenia osób bezrobotnych oraz członków rodziny, rozliczenia miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, korygowanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób bezrobotnych, prowadzenie spraw związanych ze zbiegami tytułów ubezpieczeń osób bezrobotnych/ byłych bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń
o okresie i wysokości pobieranych świadczeń (tzw. RP-7), PFRON, roboty publiczne, prace interwencyjne.
tel. 76 746 52 75/76/93
Pokój 106
I piętro
Refundacje kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, podjęcia działalności gospodarczej. tel. 76 746 52 60/85
Pokój 107 I piętro Staże, przygotowania zawodowe.  tel. 76 746 52 63/64
 
REFERAT POŚREDNICTWA PRACY, PORADNICTWA ZAWODOWEGO ORAZ USŁUG RYNKU PRACY
Kierownik- Monika Nowak
; pokój 104- I piętro, tel. 76 746 52 61
 
Pokój 102, 103
I piętro
Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej, udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych, udzielanie porad ułatwiających zmianę kwalifikacji zawodowych lub zmianę zawodu dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy
i niepełnosprawnych.
Udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat wolnych miejsc pracy znajdujących się w dyspozycji urzędu, pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w doborze oferty pracy lub innej formy aktywizacji zawodowej i kierowanie do pracy na staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników, obsługa niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, przyjmowanie oświadczeń o uzyskiwanych dochodach.
tel. 76 746 52 58/ 87
Pokój 111
I piętro
Realizacja programów z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy.
Udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat wolnych miejsc pracy znajdujących się w dyspozycji urzędu, pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w doborze oferty pracy lub innej formy aktywizacji zawodowej i kierowanie do pracy na staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników, obsługa niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, przyjmowanie oświadczeń o uzyskiwanych dochodach.
tel. 76 746 52 82/89
Pokój 112, 113
I piętro
Udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat wolnych miejsc pracy znajdujących się w dyspozycji urzędu, pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w doborze oferty pracy lub innej formy aktywizacji zawodowej i kierowanie do pracy na staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników, obsługa niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, przyjmowanie oświadczeń o uzyskiwanych dochodach. tel. 76 746 52 78/84
 
tel. 76 746 52 56/57
Pokój 113
I piętro
Organizowanie prac społecznie użytecznych, inicjowanie działań aktywizacyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. tel. 76 746 52 57
Pokój 114
I piętro
Pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców krajowych, prowadzenie negocjacji z pracodawcami, udzielanie pomocy pracodawcom
w znalezieniu odpowiednich pracowników, promocja usług świadczonych przez urzędy pracy, udzielanie pomocy bezrobotnym
i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa, prowadzenie negocjacji z pracodawcami w zakresie zwolnień grupowych, przygotowanie zestawienia ofert pracy
i wysyłanie drogą e-mailową, zadania kadry EURES w zakresie świadczeń usług EURES.
Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić cudzoziemców.
Informacje w ramach sieci EURES:
 1.Informowanie zainteresowanych bezrobotnych o bazie ofert pracy w krajach EOG.
 2.Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców w celu wprowadzenia do bazy ofert pracy EURES.
 3.Pomoc przy rekrutacjach zgodnie z ustaleniami z pracodawcami,
zebranie CV, selekcja, przedłożenie pracodawcy CV wybranych kandydatów, pomoc przy rozmowach kwalifikacyjnych.
tel. 76 746 52 80/81
oferty@pup.polkowice.pl
Pokój 201
II piętro
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, bony na zasiedlenie, bony stażowe, bony szkoleniowe. tel. 76 746 52 68/69
 
Dział Organizacyjno- Prawny
Kierownik- mgr Iwona Bochnia; pokój 210;  II piętro, tel. 76 746 52 88

 
Pokój 210
II piętro
Prowadzenie zamówień publicznych do 130 tyś. zł, spraw związanych z zaopatrzeniem, konserwacją oraz bieżącym utrzymaniem mienia, opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych, zarządzeń dyrektora, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Polkowickiego z obszaru działania urzędu, ewidencjonowanie aktów prawnych jednostki, współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie kontroli przeprowadzanych w urzędzie. tel. 76 746 52 88
     
Pokój 203
II piętro
Prowadzenie sekretariatu, obsługa narad i spotkań Dyrektora PUP. tel. 76 746 52 50
Pokój 110
I piętro
Nadzór nad stroną internetową Urzędu, administrowanie systemów komputerowych . tel. 76 746 52 74
Pokój 3
parter
Prowadzenie składnicy akt, realizacja zadań z zakresu bhp, ppoż, oc,  kadry,  obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, organizacja praktyk zawodowych, prowadzenie dokumentacji związanej z naborami na wolne stanowiska urzędnicze. tel. 76 746 52 92
 
Dział Finansowo- Księgowy
Główny Księgowy- Małgorzata Lasek, pokój 205;  II piętro, tel. 76 746 52 73         

 
Pokój 205,206
II piętro
 
Obsługa finansowo- księgowa.
Nienależnie pobrane świadczenia (zwroty, roszczenia, egzekucje).
tel. 76 746 52 71
tel. 76 746 52 72
 
 
 
 
 

partners

shortcut-links

 go-to-top